Privacybeleid

Het beschermen van persoonsgegevens van cliënten achten wij van groot belang bij Dierenartsenpraktijk De Koornwinder. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacy beleid opgesteld welke van toepassing is op alle gegevens die verwerkt worden door Dierenartsenpraktijk De Koornwinder. De verwerkingsverantwoordelijke is Dierenartsenpraktijk De Koornwinder, gevestigd aan Fazantenkamp 542, 3607DD Maarssen en is te bereiken via 0346 56 38 45 of info@dekoornwinder.nl.
Dierenartsenpraktijk De Koornwinder verwerkt de gegevens van voormalige, nieuwe en reeds ingeschreven cliënten, bezoekers van de website en overige belanghebbende doordat gebruik is gemaakt van onze diensten en/of je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

De gegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres en transactiegegevens waaronder ook afgenomen producten en diensten vallen. Van uw huisdier verwerken wij: naam, diersoort, ras, leeftijd, chipcode, paspoortnummer, verzekering en/of PZP gegevens en de medische gegevens van uw huisdier. Indien sprake is van schuldsanering of bewindvoering dan verzamelen we de door u aangedragen gegevens.
De bewaartermijn van de persoonsgegevens is 12 jaar na het einde van de overeenkomst of na het laatste contactmoment.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
I. Voor het verwerken en opbouwen van een medisch dossier, recept aanvragen en medicatiebewaking.
II. Om u te informeren en voor het afhandelen en in behandeling nemen van vragen, opmerkingen en klachten.
III. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens.
IV. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke (o.a. fiscale) verplichtingen die Dierenartsenpraktijk De Koornwinder heeft.
Dierenartsenpraktijk de Koornwinder verstrekt deze gegevens niet aan derden en gebruikt deze gegevens ook nimmer voor commerciële doeleinden door derden. Uw persoonlijke gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners of specialisten bij een doorverwijzing of overleg. Tevens bij het sturen van een oproep voor o.a. de enting, het niet nakomen van de financiële verplichtingen en het maken van een afspraak in onze online agenda.

Daarnaast zijn er technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Dierenartsenpraktijk De Koornwinder hebben toegang tot uw gegevens.
U heeft ten allen tijden het recht om inzage van uw eigen persoonsgegevens te vragen en feitelijke onjuistheden te laten wijzigen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken en zullen wij uw gegevens verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake meer is van nog na te komen verplichtingen.

Indien u van mening bent dat Dierenartsenpraktijk De Koornwinder onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens of in strijd handelt met de geldende privacy wetgeving kunt u zowel telefonisch als schriftelijk een klacht indienen. Dit kan via het telefoonnummer 0346 56 38 45 of het mailadres info@dekoornwinder.nl. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost heeft u het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Dierenartsenpraktijk De Koornwinder houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Voor vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de praktijk via 0346 56 38 45 of info@dekoornwinder.nl

Contact of afspraak?